Cenník požičovne štvorkolesových bicyklov Cenník požičovne štvor kolesových bicyklov Bratislava - sliapninato.sk >

Cenník požičovne štvor kolesových bicyklov Bratislava - sliapninato.sk

urob si výletnetradičnú jazduobjav zábavnou formou miesta ktoré poznáš

sliapninato.sk
Prejsť na obsah
Cenník prenájmu:
Požičaj si od nás:


Základný 4 kolesový model:
2 osoby + 2 deti


10€
20€
40€
Model plus:
4 osoby + 3 deti

15€
30€
50€
Organizačný poriadok a pokyny
PREPRAVA:
BRATISLAVA - CENTRUM
PETRZALKA, NOVÉ MESTO
RUŽINOV
BRATISLAVA - DÚBRAVKA
DEVÍN, DLHÉ- DIELY, KARLOVA VES
6€
8€
  Depozit:
Základný 4 kolesový model:
2 osoby + 2 deti


200€
Model plus:
4 osoby + 3 deti

300€
Všeobecné obchodné podmienky
1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
1.1 Tieto Všeobecné obchodné podmienky  upravujú vzťahy medzi nami a Vami, naším zákazníkom, v súvislosti s uzatvorením zmluvy o podnikateľskom nájme hnuteľných vecí, ktorej časť obsahu je určená odkazom na tieto Podmienky (Zmluva) alebo uplatňovaním práv a plnením povinností vyplývajúcich zo Zmluvy. Tieto Podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy, pokiaľ v Zmluve nie je uvedené inak. V prípade rozporu medzi ustanoveniami Zmluvy a týchto Podmienok majú prednosť ustanovenia Zmluvy.
2. UZATVORENIE ZMLUVY O NÁJME VYBAVENIA
2.0 Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami.
2.1 Zmluva sa uzatvára medzi zmluvnými stranami buď vo forme samostatnej písomnej zmluvy, na ktorej sa dohodnú obe zmluvné strany alebo vo forme predtlačeného formulára prenajímateľa, teda vo forme štandardizovanej zmluvy vypracovanej a predloženej prenajímateľom a odsúhlasenej nájomcom.
2.2 Prenajímateľ je povinný odovzdať nájomcovi vybavenie v prevádzke prenajímateľa určenej v zmluve a v čase určenom v zmluve. Nájomca je povinný platiť počas celej doby trvania nájmu dohodnuté nájomné, ktoré sa začína počítať odo dňa odovzdania vybavenia nájomcovi.
2.3 Tieto všeobecné obchodné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
2.4 Nájomca podpisom zmluvy udeľuje Prenajímateľovi súhlas so spracúvaním osobných údajov v rozsahu uvedenom na prvej strane zmluvy za účelom realizácie tejto zmluvy. Nájomca súhlas udeľuje na čas do úplného splnenia jeho povinností podľa tejto zmluvy, pričom Nájomca je oprávnený súhlas odvolať . Nájomca súčasne podpisom zmluvy súhlasí so získaním osobných údajov kopírovaním a/alebo skenovaním úradného dokladu na prvú stranu zmluvy.
2.5 Nájomca povinný zložiť pred prevzatím predmetu nájmu peňažnú zálohu (depozit) vo výške 200€
2.6 Zmluvné strany sa dohodli, že prenajímateľ pri vrátení predmetu nájmu v čistom a nepoškodenom stave vráti peňažnú zálohu nájomcovi, pričom prenajímateľ je súčasne oprávnený z peňažnej zálohy vo výške uvedenej na prvej strane zmluvy pri vrátení predmetu nájmu odpočítať škodu na predmete nájmu.
3. PRÁVA A POVINNOSTI PRENAJÍMATEĽA
Prenajímateľ sa zaväzuje:
3.1 Odovzdať nájomcovi vybavenie na dočasné užívanie v riadnom technickom stave.
3.2 Oboznámit nájomcu s aktuálnym technickým stavom.
3.3 Uskutočniť predvádzaciu jazdu.
4. PRÁVA A POVINNOSTI NÁJOMCU
4.0 Nájomca vyhlasuje, že ovláda pravidlá cestnej premávky na pozemných komunikáciách, bude ich plnom rozsahu dodržiavať a bicykel nebude riadiť pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných a psychotropných látok.
4.1 Nájomca je povinný užívať vybavenie len na účel, ku ktorému je určené a to obvyklým spôsobom. Nájomca je povinný zaobchádzať s vybavením šetrne tak, aby nedošlo ku škode na vybavení a k jeho nadmernému opotrebeniu. Nájomca je povynný vybavenie chrániť pred poškodením , plniť všetky pokiny informácie ktoré mu poskytol prenajímatel pri predvádzacej jazde.(brzdenie, zatáčanie, zabezpečenie...)
4.2 Vybavenie môže používať len nájomca a osoby určené nájomcom. Za poškodenie vybavenia osobou, ktorej nájomca vybavenie zveril, nesie zodpovednosť sám nájomca.
4.3 Právo užívať vybavenie zaniká uplynutím doby, na ktorú bola zmluva dojednaná. Po zániku práva užívať vybavenie je nájomca povinný ho vrátiť do miesta (prenajimatela)určeného v Zmluve, inak do miesta, kde vybavenie prevzal.
4.4 Prípadné poškodenie alebo vady na vybavení vzniknuté z nedbanlivosti či nesprávnym užívaním alebo z iných príčin zavinených či spôsobených nájomcom (vrátane situácie, kedy nebude známy vinník), hradí v plnej výške nájomca.
4.5 Nájomca je povinný zabezpečiť prenajaté vybavenie pred krádežou. V prípade krádeže vybavenia je nájomcapovinný neodkladne ohlásiť udalosť Polícii SR a predložiť prenajímateľovi protokol o ohlásení krádeže.
4.6 V prípade porušenia dohodnutých podmienok Zmluvy zo strany Nájomcu, má Prenajímateľ právo jednostranne odstúpiť od Zmluvy dňom, kedy zistí toto porušenie. Nájomca je povinný v tomto prípade okamžite na výzvu prenajímateľa vrátiť prenajaté vybavenie a uhradiť s tým spojené náklady.
4.7 V prípade nedodržania dojednané doby prenájmu a miesta vrátenia vybavenia je nájomca povinný uhradiť prenajímateľovi náklady spojené s vrátením vybavenia do dojednaného miesta.
4.8 Za nevrátenie vybavenia vzniká zmluvná pokuta vo výške dvojnásobku sadzby nájomného za každú začatú hodinu omeškania a to až do jeho vrátenia.
4.9 Úhrada nájomného, pokiaľ nebola realizovaná s objednávkou, sa vykoná pri podpise Zmluvy.
4.10 Nájomca pri podpise Zmluvy preberá jedno vyhotovenie Zmluvy.
5. ZODPOVEDNOSŤ ZA VYBAVENIE A NÁHRADA ŠKODY
5.1 V prípade straty, zničenia alebo odcudzenia zapožičaných vecí sa nájomca zaväzuje zaplatiť prenajímateľovi do 5 dní zmluvnú náhradu škody vo výške obstarávacej ceny(5000€). Za nadmerné opotrebovanie prenajímaného vybavenia spôsobené nedbalosťou, hrubým zaobchádzaním a pod. sa Nájomca zaväzuje uhradiť náklady na jeho opravu. Výšku náhrady určí prenajímateľ(príp. servis). Nájomca sa zaväzuje uhradiť dohodnutú čiastku pri vrátení .
5.2 Vo veciach neupravených touto zmluvou sa zmluvný vzťah spravuje príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka. Právny vzťah založený touto zmluvou sa spravuje slovenským právnym poriadkom. Akékoľvek spory vyplývajúce zo zmluvy alebo v súvislosti s ňou sú príslušné riešiť súdy Slovenskej republiky.
5.3


Title
Všetky práva vyhradenéé
Návrat na obsah